1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij gemaakt zijn.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Alle bepalingen in deze voorwaarden welke zich slechts richten tot een opdrachtgever, niet zijnde een particulier, zijn onverkort van toepassing op de opdrachtgever die een particulier is, dan wel daarmee gelijkgesteld pleegt te worden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat zulks in de omstandigheden van het geval redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.

1.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Naaldwijk onder nummer 27.334.085.

2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen op prijsopgaven ons niet en gelden zij slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht overgaan.

3. Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen in- en uitvoerrechten en accijnzen, im- en exportbelastingen, inklaringskosten en kosten van verpakking en verzending ten laste van de opdrachtgever. Bij levering binnen Nederland gelden onze prijzen in beginsel franco. Bij levering binnen Nederland van onderdelen, alsmede bij levering buiten Nederland in het algemeen, komen de verzend- c.q. transportkosten in beginsel voor rekening van de Opdrachtgever. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat vermeld.

3.2 In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien wij overgaan tot prijsverhoging voordat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt op een door de opdrachtgever aan te wijzen plaats.

4.2 Door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering en dienen niet te worden beschouwd als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.

4.3 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen binnen 10 dagen nadat wij hem hebben medegedeeld dat de zaken voor hem klaar staan.

4.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder levering tevens verstaan “aflevering”, waar het huur betreft.

5. Risico

5.1 In geval van levering af fabriek aan een derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment van de aflevering van de zaken aan de expediteur of vervoerder, behoudens voor zover de bestelde zaken door de fabriek te onzer controle worden afgeleverd bij onze werkplaats. In laatstgenoemd geval gaat het risico op de opdrachtgever over terstond na het laden van de zaken uit onze werkplaats in het betrokken vervoermiddel.

5.2 In geval van levering uit voorraad gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over terstond na het laden van de zaken uit ons magazijn in het betrokken vervoermiddel.

5.3 In alle andere gevallen gaat het risico van de verkochte zaken over op de opdrachtgever op het moment dat de verkochte zaken in zijn feitelijke beschikkingsmacht of die van door hem aangewezen derden zijn overgegaan.

5.4 De opdrachtgever zal de onder ons eigendomsvoorbehoud vallende zaken vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan ons ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dat te wensen, door de opdrachtgever aan ons worden verpand tot meerdere zekerheid van onze vorderingen.

6. Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling netto en contant bij aflevering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.

6.2 De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit is ook het geval bij eventuele creditnota’s. Ontvangst door de opdrachtgever van een creditnota dient te worden beschouwd als een beroep op verrekening met de bovengenoemde posten (indien en voor zover die bestaan).

6.4 Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd.

6.5 Wij zijn steeds gerechtigd alvorens (verder) te presteren, vervangende en/of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.

6.6 Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde.

7. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Bij koop gaat de eigendom van de geleverde zaken pas over op de opdrachtgever als hij heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met krachtens overeenkomst door ons geleverde of te leveren zaken. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden de zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als ons eigendom te bewaren. Zonder toestemming van ons is het de opdrachtgever verboden de geleverde zaken te verplaatsen, vervreemden of bezwaren, op welke wijze dan ook.

7.2 Wij zijn gerechtigd om, bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever of indien surséance van betaling, dan wel faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd, of indien de opdrachtgever zijn verzekeringsplicht of zijn inzageplicht als bedoeld in artikel 5.4 van deze voorwaarden niet (voldoende) naleeft, de onbetaald gebleven zaken terug te halen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen.

7.3 De opdrachtgever is gerechtigd om de door ons geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de opdrachtgever in surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert. Eventuele reparaties van de zaken zullen op kosten van de opdrachtgever door ons personeel geschieden.

7.4 Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken, zulks tot een bedrag van ten hoogste de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

8. Reparaties

8.1 Op verzoek van de opdrachtgever zullen wij ons inspannen defecte zaken van hem te repareren. Indien de opdrachtgever bij de defecte zaken geen complete handleiding aan ons ter beschikking stelt, zullen wij de zaken naar ons eigen inzicht repareren.

8.2 Indien de zaken niet ter reparatie dan wel onderhoud bij onze werkplaats worden afgeleverd, zijn wij gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen. Indien de zaken ter reparatie dan wel onderhoud bij onze werkplaats worden afgeleverd en de opdrachtgever niet zelf voor het vervoer zorg draagt, zijn wij gerechtigd transportkosten in rekening te brengen.

8.3 Reparatie geschiedt tegen onze gangbare uurtarieven en tevens worden de materiaalkosten in rekening gebracht.

8.4 Op verzoek van de opdrachtgever kan er een onderhoudsovereenkomst worden overeengekomen. De specifieke condities zullen hierin dan ook worden vermeld.

9. Gebruik van door ons geleverde zaken

9.1 Aan gebruik van diverse van de door ons verhuurde of verkochte zaken zijn risico’s verbonden voor de gebruiker en derden. De opdrachtgever dient voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de aan het gebruik verbonden risico’s en alle maatregelen te treffen om te vermijden dat tengevolge van de voorzienbare risico’s schade kan ontstaan. Bij gebreke van deze maatregelen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade en dient de opdrachtgever ons te vrijwaren van schadeclaims van derden.

9.2 De van ons gehuurde of gekochte -en nog niet volledig betaalde- zaken mogen, zonder onze voorgaande toestemming, door de opdrachtgever niet aan derden in gebruik gegeven worden.

9.3 De opdrachtgever dient de van ons gehuurde of gekochte -en nog niet volledig betaalde- zaken als een goed huisvader te beheren en gebruiken overeenkomstig hun bestemming.

9.4 De opdrachtgever is verplicht de gebruiksaanwijzingen te bestuderen alvorens de door ons geleverde zaken met de uiterste zorgvuldigheid in gebruik te nemen.

9.5 De opdrachtgever is voorts verplicht onze aanwijzingen en adviezen bij het gebruik en beheer van de door ons geleverde zaken strikt na te leven.

9.6 Bij de geringste twijfel over de werking of wijze van gebruik van de zaken, dient de opdrachtgever het gebruik te staken, de zaken niet in bedrijf te stellen dan wel buiten bedrijf stellen en contact met ons op te nemen voor advies.

9.7 Voor de gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik of gebruik strijdig met of afwijkend van deze algemene voorwaarden, de handleiding c.q. onze voorschriften en adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk.

10. Montage en inbedrijfstelling

Alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van te monteren zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

11. Garantie

11.1 Wij staan er jegens de opdrachtgever voor in dat gedurende 12 maanden na aflevering de door ons verkochte nieuwe zaken voldoen aan de eisen welke hieraan redelijkerwijs mogen worden gesteld. In afwijking van de vorige zin, wordt voor bepaalde producten een gelijkluidende garantie, doch slechts voor de duur van 6 maanden, gegeven. In de desbetreffende gevallen zal zulke inperking van de garantieduur in de offerte worden vermeld.

11.2 Op door ons verkochte tweedehands (=gebruikte), op verhuurde zaken alsmede op de door ons verrichte reparaties of onderhoud verlenen wij in beginsel drie maanden garantie. De opdrachtgever dient de tweedehands zaken voor gebruik grondig te controleren op gebreken of aanwezigheid van risico’s die aan normaal gebruik in de weg staan. De opdrachtgever vrijwaart ons van schade die door gebruik van tweedehands zaken ontstaat.

11.3 Indien een door ons geleverde zaak (mogelijk) gebreken vertoont, dient de opdrachtgever het gebruik van de zaak terstond te staken en gestaakt te houden, op straffe van verval van garantie en uitsluiting van onze aansprakelijkheid.

11.4 Buiten onze garantie vallen de gevolgen van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling dan wel onjuist gebruik of gebrek aan – c.q. onjuiste reparatie of onjuist onderhoud.

11.5 Indien wij aansprakelijk zijn voor een gebrek of manco, hebben wij de keuze hetzij de koopprijs voor de ondeugdelijk gebleken zaken aan de opdrachtgever te crediteren, hetzij kosteloos te vervangen dan wel te herstellen.

11.6 Onze aansprakelijkheid leidt nimmer tot enige andere verplichting onzerzijds dan één der in het vorige lid genoemde.

11.7 Garantie als bedoeld in dit artikel wordt pas verleend op het moment waarop de volledige koop- of huursom is voldaan.

12. Toeleveranciers c.q. onderaannemers

12.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd bij de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever gebruik te maken van derden zoals toeleveranciers of onderaannemers.

12.2 Indien wij van onze toeleveranciers ontvangen zaken doorleveren c.q. bij de uitvoering van onze opdracht gebruik maken van de diensten van derden, zijn uitsluitend de aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van genoemde derden van toepassing. Wij zullen de opdrachtgever op zijn verzoek over de van toepassing zijnde bepalingen informeren. Wij zijn ten opzichte van de opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop wij ons ten opzichte van genoemde derden kunnen beroepen.

13. Klachten

13.1 De opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 5 van deze voorwaarden aangaande het risico bij overdracht van geleverde zaken zullen klachten over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons moeten zijn ingediend. Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave doen van de aard en de grond van het gebrek en de klacht en van de desbetreffende factuur.

13.2 Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde klachttermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt onze aansprakelijkheid, indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan het in de vorige lid van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid 1 van dit artikel genoemde klachttermijn kan worden geconstateerd, dient de opdrachtgever klacht te doen en wel in ieder geval binnen 36 uur nadat het gebrek is geconstateerd, op de wijze als gesteld in lid 1, op straffe van verval van enig recht als bedoeld in dit artikel.

13.3 Klachten geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

13.4 Elke deel(af)levering wordt, binnen het kader van dit artikel, als een afzonderlijke levering beschouwd.

13.5 De mogelijkheid om een klacht als bedoeld in dit artikel in te dienen, vervalt drie maanden na de factuurdatum.

13.6 Wij zullen zo goed mogelijk inzetten om de klacht, indien gegrond, op te lossen. Dit kan, steeds naar onze keuze, geschieden middels herstel of reparatie, schadevergoeding of op andere wijze.

14. Onderhoud c.q. nazorg

Wij verlenen slechts nazorg of onderhoud indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

15.2 Onze aansprakelijkheid is per overeenkomst beperkt tot de betreffende contractsom exclusief omzetbelasting.

15.3 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie.

16. Overmacht

16.1 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.

16.2 In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3 In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

16.4 In geval van tijdelijke dan wel blijvende overmacht zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever dienaangaande gehouden tot betaling als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

16.5 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge excessieve ziekte van personeel; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen; belemmerende of beperkende overheidsvoorschriften of rechterlijke uitspraken; weigering of uitblijven van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.

17. Opschorting en ontbinding

17.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

18. Geschillen

18.1 Op deze voorwaarden en op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2 Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.